Se på Ruter!

Ruter
Ruter er i god dialog med andre kollektivaktører og har et tett samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo og Statens Vegvesen med tanke på utprøving av selvkjørende kjøretøy i hovedstadsregionen. Dette er en variant av kjøretøyene som kan være aktuelle.

Ruter jobber for at folk i Oslo og Akershus innen 2021 skal kunne transporteres sømløst – uten å ha egen bil. Se, det er et hårete mål! Utopi eller noe for Moss å se nærmere på? 

Moss er i en rivende utvikling. Det er også Ruter, som driver kollektivtransport i Oslo og Akershus.

Utfordringen i Moss er todelt: 1) Mossinger kjører helst bil, også i mangel av et godt nok busstilbud 2) Byen vil bli en byggeplass og trafikkavviklingen vil bli ekstraordinært krevende i flere år fremover.

Jeg har talt bussens sak i Moss den senere tiden. Og er glad lokalpolitikerne gikk lenger enn rådmannen foreslo i sitt høringsinnspill til fylkespolitikerne om neste års kollektivtilbud i Moss (hele vedtaket sist i artikkelen). Likevel, jeg ser at Ruter tenker høyere, djervere og innovativt.

Det blir for snevert å bare tenke buss, trikk, båt og bane når det planlegges for fremtiden, sier Ruter. M2016 er deres svar på hvordan de tror fremtidens mobilitetsløsninger kan se ut. 

Et mål om å ta veksten fra privatbilisme er ambisiøst, men når vi ser tilbake til 2008 ser vi starten på denne utviklingen. Veksten i kollektivtrafikken har vært sterk og betydelig høyere enn befolkningsveksten. Bare i 2014 økte antallet kollektivreiser med 10 millioner og biltrafikken har flatet ut, skriver Ruter.

Ruter sier følgende i M2016 om Moss: Reis med felles billett over alt – kort vei til Oslo, Halden, Son, Drammen og Sverige. 

-Vi skal slutte å transportere folk fra et sted de egentlig ikke er til et sted de egentlig ikke skal. Vi skal istedet hjelpe folk å reise fra hvor de faktisk bor/jobber/er til hvor de faktisk skal, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

– Det er en helt annen måte å tenke på. Vi må slutte å tenke på busslinjer og holdeplasser, men heller finne ut mer folks liv og hva de trenger å få gjort. Det er veldig mye folk trenger, og Ruter ønsker at de skal kunne gjøre det uten å måtte eie en bil, sa Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter. Se foredraget her. 

– Vi vet at folk eeelsker bilene sine, så vi har ikke lykkes ennå. Men vi gjør en rekke eksperimenter for tiden. I 2019 vil vi gjøre et mye større eksperiment med en gruppe familier som skal leve på den måten vi tror kan bli fremtidens transportløsning, inkludert en ny tjeneste, sa Stensen.

– Hun var ikke konkret, men tenkte kanskje på selvgående kjøretøy som skal utplasseres i Oslo. -Det fine er at nå er det bare for våre utviklere å gå ut på gata, spørre folk om råd og tilbakemeldinger. Vi lærer og tilpasser oss. Og folk elsker å hjelpe oss, sa Stensen.

«Enkelt for deg. Bra for alle» er en ledestjerne for Ruters arbeid. Det er et formidabelt arbeide Ruter legger ned i produktutvikling, brukerinvolvering, forskning og innovasjon. Toppsjefen selv, Bernt Reitan Jenssen, er selv pådriver.

Hva om «nye Moss» spanderte en togbillett på Reitan Jenssen og fikk ham til Moss? 40 minutter unna Moss er fremtidens transportløsninger allerede i testfasen. Visjonen, erfaringen og entusiasmen fra Ruter bør deles med mossinger, så vi bygger og utvikler en by for fremtiden.

Skjermbilde MOSS
Reklame

«Tas til orientering og oversendes»

Høringsuttalelse

Rådmannens forslag til høringsinnspill kunne like gjerne vært skrevet før byens innbyggere ble spurt om å si noe. Var det virkelig ikke noe å hente i de mange innspillene fra «folk flest»? 

Onsdag 24. oktober kl 15 samles miljø- og samferdselsutvalget i Moss kommune. I realiteten er det kun en sak på dagsordenen; «Høringsinnspill fra Moss kommune – utredning av kollektivtilbudet». Dette er sjansen byens politikere får til å fortelle fylkespolitikerne hva som er viktig for Moss når det gjelder kollektivtilbudet for neste år og fremover.

Forslag og innspill fra byens innbyggere, enten i form av eposter, kommentarer på Facebook eller innhentet elektronisk på folkemøtet i september, er lagt som vedlegg til saken. Mitt eget forslag er også med i oversikten (riktignok anonymisert, men det lever jeg fint med).

Man skulle tro rådmannen ville finne noe av interesse når hun skal lage et utkast til høringsinnspill, som politikerne kunne vurdere og helst bifalle. Men nei, forslagets hovedpunkter er ordrett like punktene i et annet høringsinnspill, såkalt «copy and paste». «Rådmannen anbefaler at høringsinnspillet til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport i Østfold 2019-2022 i utvalg for Miljø og samferdsel 30.05.2018 følges opp av fylkeskommunen. Videre at innspill til kollektivutredningen som nå er på høring som har kommet via epost, via sosiale medier og fra det åpne møtet avholdt 20.09.2018, tas til orientering og oversendes Østfold fylkeskommune.»

Moss Avis omtaler forslaget som nyheten «Rådmannen vil kreve en storstilt satsing på kollektivtransport», men i realiteten er ingenting nytt siden mai, altså før kollektivforslaget ble lagt ut på høring (og uten at fylkesrådmannen kan sies å ha demonstrert å ha etterkommet Moss kommunes ønsker f eks i sitt forslag til nytt kollektivtilbud).

Moss kommune inviterte folk til å si sin mening. «Innspill fra møtet og innspill som har kommet til kommunen via andre kanaler vil bli sammenstilt og inngå i den tilbakemeldingen Moss kommune gir til fylkeskommunen», sto det i invitasjonen. Selvsagt har ingen krav på å få sitt innspill akseptert eller inntatt i en høringsuttalelse, men at ingenting skulle være verdig vitner iallfall om stø kurs for eget syn. Ei eller går verden under av dette. Men vi som har vist engasjement, må jo kunne undre følgende: Hva var egentlig poenget med å spørre oss?

Fylkespolitikerne får altså beskjeden «Dette mener Moss kommune. Hva byens innbyggere mener, kan dere finne i de mange vedleggene. Vi fant ingenting verdt å fremheve selv.»

Saksfremlegget legger vekt på at folk i Moss er blitt spurt, ja endog at det er lagt til rette for innlegg med innbyggerperspektiv på folkemøtet. Det siste sto jeg selv for. I ettertid, når ingenting – ikke ett eneste ord fra innbyggerne – er vektlagt og tatt videre i kommunens innspill, får jeg følelse av å ha deltatt i et spill for galleriet, ingen god følelse.

Jeg er skuffet over rådmannens forslag. Det skulle ikke forundre meg om andre som har talt bussens sak i Moss det siste året skulle føle det samme nå. Ikke ett eneste ord/innpill/forslag er tatt inn fra byens innbyggeres innspill. Ikke en gang at engasjementet for buss har vært stort, som et slags signal på viktigheten.

Jeg håper politikerne i miljø- og samferdselsutvalget har forberedt seg godt, det er tross alt kun en sak på agendaen, og kommer opp med en høringsuttalelse som reflekterer byens interesser bedre.

Mitt bussforslag

Høringsfristen er 1. oktober. Jeg har sendt Moss kommune følgende innspill til forslag til nytt kollektivtilbud. Jeg oppfordrer alle til å sende sin mening til postmottak@moss.kommune.no

Til Moss kommune!

Takk for anledningen til å spille forslag til Moss kommune vedrørende busstilbudet i Moss.

Mitt forslag kan oppsummeres slik:

 1. Moss´ politikere fremmer krav overfor fylkeskommunen om et realt bussløft (frekvens og rutetilbud)!
  Mål: Tredoble antallet bussreiser i Moss innen fire år (en vekst på 200 prosent)
 2. Moss´ politikere beslutter en minstestandard for kvalitet på informasjon, app, skilt på holdeplasser og markedsføring.
  Mål: Snu innbyggernes mentale bilde av at buss er lik ”dårlig” innen fire år. Nullpunktsmåling vinteren 2017/2018 og ny måling 3,5 år senere.
 3. Moss´ politikere beslutter å ta lederrollen i et samarbeid om bussløft med fylkeskommunen, lokalt næringsliv, BaneNor, Statens vegvesen og byens innbyggere.
  Mål: Alle gode krefter trekker i samme retning og bidrar med innsikt, økonomisk støtte, markedsføringskanaler og sine nettverk.

Begrunnelsen for forslagene følger nedenfor:

Bussløft:

Urbanets utredning første del handler om innsikt; trafikktall og analyser. Den delen er veldig god og kan være nyttig. Rapporten sier at manglende opprydding over flere år, uklar prioritering og for svak innovasjonsevne er årsaker til at tilbudet er slik det er. Analysedelen i rapporten forteller at selv metrolinjene i Moss, som har 80 prosent av antall passasjerer, har et lavt belegg. Med andre ord, busstilbudet i Moss favner for få og må kunne sies å være relativt mislykket. Det har nok endel mossinger visst en stund, men det er greit å få det i en rapport også! 65 prosent av mossingene tar sjelden eller aldri en buss. Jeg synes Urbanet poengterer utfordringene godt og får frem at behovet er et konkurransedyktig busstilbud.

Via sosiale medier og i lokalmediene er det gjentatte ganger kommet frem at tilbudet ikke dekker markedets etterspørsel og behov for tilpasninger, f eks for pendlere med tog til Oslo.

Det virker ikke å være nok penger til å gjøre busstilbudet godt nok. Trolig er det slik i resten av Østfold også. Uten satsing er kvaliteten blitt dårlig, dårlig kvalitet gir for få passasjerer. Den veksten som må til for å oppnå nullvekstmålet, vil kreve ekstraordinær satsing i noen år – og det kan kalles ”investering i bedre miljø”. Buss må bli like relevant og ”kult” som el-biler og el-sykler, for øvrig to ”bevis” på at det er mulig. Oslo og Akershus har klart 60 og 80 prosent økning, i Moss tilsier dagens lave antall bussreiser at vi kan klare et høyere prosenttall. Nedre Glomma fikk i høst en ekstrabevilgning på 11 MNOK til lokalt busstilbud, det viser at også i fylkeskommunen er det rom for satsing, men krever trolig en viss form for trykk fra lokalt hold.

Moss må kreve sin rett – slik vi må regne med at de andre Østfoldbyene gjør.

Kvalitetsstandard:

Det åpne møtet i Moss om buss 20. september viste tydelig at mange er kritisk til kvaliteten på skilting av holdeplasser, til dels uforståelige rutetabeller på papir og i app, feil og mangler i app for rutetider og for lite brukertilpasset markedsføring. Mange holdeplasser nevner verken holdeplassens navn eller har oppslag med rutetabell og informasjon om billettkjøp.

Uansett hvor mange ruter og avganger Moss vil få i fremtiden, må kvaliteten på informasjon bli høyere enn dette dersom man skal klare å attrahere nye brukere og øke gjenkjøpsprosenten.

Moss må kunne forlange et minimum av kvalitet, på vegne av sine velgere.

Lederrolle:

En av konklusjonene fra det åpne møtet i Moss om buss var at Moss kommune, næringslivet og busspassasjerene måtte stå sammen for å få et bedre kollektivtilbud.

Det er utvilsomt et godt poeng. Det er behov for koordinering av planer, av investeringer, for tilrettelegging/tiltak for buss, sykler og gående, for deling av informasjon og for hvordan involverte parter strategisk jobber for et bussløft.

Moss står foran noen ekstraordinære år når det gjelder trafikkavvikling. Bygging av ny jernebanestasjon/-trase og riksvei 19 gjennom bysentrum vil føre til trafikale utfordringer, som kommer i tillegg til dagens. BaneNor, Statens vegvesen, kommunen, fylkeskommunen, lokalt næringsliv og innbyggerne har felles interesse av et godt samarbeid som sparer samfunnet for penger og tid, og sparer miljøet for unødig miljøforurensning.

Etter min mening bør Moss kommunes politikere ta lederrollen i et slikt samarbeid. Kommunen vil sitte med sentral informasjon, være i jevnlig kontakt med de andre partene og være nærmest på utfordringene og mulighetene til enhver tid. For busstilbudet er Østfold fylkeskommune hovedansvarlig, men vi kan ikke forvente at fylkeskommunen vil ha samme motivasjon, mulighet og kapasitet til å løse Moss´ lokale utfordringer. Forhold i Moss er først og fremst et lokalt anliggende, og lokale politikere være premissleverandørene, selv når utføreransvaret ligger hos fylkeskommunen, BaneNor eller vegvesenet.

Moss må gjøre sin del for å få bedre koordinering og det beste utgangspunktet er å sette seg bak rattet selv.

Forøvrig:

Ikke vedta noe som ikke er godt nok eller lage en kampanje som sier ”Buss er gøy/bra/viktig!” Folk gjennomskuer dette. Vær ærlige, innse at et løft må til, skjerp kvaliteten, jobb bedre sammen og gjør buss så bra at folk tror på det og jeg er sikker på at dette går bra! Bussfolk innser at dette tar tid, men det er på tide å begynne nå. Ikke utsette problemet enda en gang!

Tre gode grunner til å tro at et bussløft blir oppfattet som en politisk suksess:

 1. Det kan løse et trafikkproblem som vil bli enda større når sentrum blir byggeplass for ny jernbane. Biler og el-sykler løser ikke problemet alene.
 2. Dagens befolkning tenker mer miljøvennlig, det blåser en grønn bølge over landet, som med el-sykler og el-biler. Også Ruter og NSB tenker innovativt og til dels banebrytende for å løse sitt samfunnsoppdrag.
 3. Det er stort engasjement i byen, mange for bedre buss, men langt flere for å få bukt med bilkøene. Til sammen er dette en stor gruppe velgere som må lyttes nøye til og tas på ordet.

Bakgrunn:

Mitt engasjement for buss startet da vi kjøpte et hus i Jederveien på Refsnesåsen for to år siden. Jeg, som alltid hadde gått og sykler til/fra Gimle til togstasjonen, tenkte jeg tar bussen heretter når det blir høst og vinter, surt og kaldt. For busstoppet er jo rett over gata!

Jeg lærte fort følgende:

 • Ingen buss har avganger som passer for skoleelever og folk i arbeid.
 • Ingen informasjon på holdeplass om rutetider, hvordan kjøpe billetter, eller hva holdeplassen faktisk heter.
 • Appen, som jeg lastet ned, var full av feil og hadde mange mangler.

Min konklusjon: Dette var dårlig tilrettelagt.

Jeg har lest bussforslaget fra Urbanet, jeg har hørt Urbanet selv presentere rapporten sin – og da fikk jeg også sjansen til å stille to spørsmål. De to svarene mener jeg vi må ha i bakhodet:

 

 • Bussutfordringen i Moss er relativt stor!
  Urbanet mener at antallet bussreiser i Moss må økes med 150-200 prosent om lokalpolitikernes nullvekstmål skal oppnås. Buss står da for en relativ andel av veksten i kollektivtransport (gange og sykler må også øke).
 • Ingen vet om hvor stor, sannsynlig økning forslaget vil gi!
  Urbanet har laget et forslag for bedre busstilbud i Moss, men har ikke beregnet hvor stor effekt det vil ha.

 

Jeg finner ingen grunn til å tro på en betydningsfull økning basert på Urbanets forslag. Jeg ser ikke ”innovasjon/nytenkning” og det er ikke mer penger til buss i forslaget, altså ingen prioritering for et bussløft. Fylkesrådmannen har allerede sagt, da hun fikk se forslaget, at ”forslaget…bør reduseres noe”.

Snart får Moss den største byggeplassen i sentrum på mange tiår, jernbane og kanskje riksveibygging. I tillegg til økende biltrafikk. Da må alle gode krefter gå sammen, fylkeskommunen kan ikke løse dette alene, lokale politikerne må trå til, like mye som i jernbanesaken. Da må Moss bystyre, fylkespolitikerne, vegvesenet og jernbanevirksomheter som BaneNor samarbeide bedre enn hva jeg synes å ha sett til nå.

Ruter, som driver kollektiv i Oslo og Akershus, har noe de kaller M2016. Ta en titt, de ser inn i fremtiden, utfordrer seg selv og andre til å tenke nytt – og har kommet opp med flere spenstige ideer, også for Moss faktisk. NSB lanserte i år ideen om å kjøpe 250 elbiler som de leier ut. En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Kunden kan ta nærmeste bil, låse opp med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan kunden parkere hvor som helst innenfor bysonen. Parkering er gratis.

Busspassasjerer er ålreite folk. Sjåførene også. Det er trivelig å kjøre buss. Sosialt. Besparende. Smart. Det bare virker ikke sånn. Det er ikke bussens feil at mossingene velger bilen. Den er bare ikke relevant nok for mange nok.

I stedet blir køene av biler i Moss lengre og lengre. Vi sitter alle i samme kø, , nå og om 10 år. Vi må begynne nå. Politikerne må gå foran. Og vi andre må endre vaner, parkere bilen oftere og ta buss, sykle eller gå. Det er nå vi legger grunnlaget for en bedre fremtid. For miljøets skyld. Og for oss selv og våre etterkommere!

Jeg har en fireåring i huset. Jeg håper hun skal slippe å måtte bli kjørt til videregående skole i snø og regn når den tid kommer. Det er min motivasjon! Andre har andre motiver. Det spiller ingen rolle, bare vi drar i samme retning!

Full bussatsing – eller gi opp nullvekstmålet?

Hvordan skal lokalpolitikerne i Moss klare å oppnå det såkalte «nullvekstmålet» i trafikken? Hvem tar egentlig ansvaret for at veksten blir stor nok?

Ifølge fagfolk i Urbanet må antallet bussreiser i Moss øke med 200 prosent, fra 880 000 reiser til 2,64 millioner. Det ideelle målet om nullvekst lar seg ikke løse ved å klatte på en bussrute her og der.

Urbanet har foreslått endringer i bussrutene i Moss fra neste år, men ikke beregnet effekten. Min påstand er at politikerne kan se langt etter en økning på 200 prosent. Noen prosentpoeng opp eller ned i antallet passasjerer er mer realistisk, slik jeg ser det. Man risikerer at «nullvekstmålet» forblir et fint ord med et hult innhold.

Jeg håper våre lokale folkevalgte nå gir velgerne beskjed om hva de vil gjøre. Torsdag 20. september er det åpent møte i Moss om buss. I oktober løper en frist for å uttale seg før fylkestinget skal bestemme seg i desember. Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår fylkesrådmannens byråkratiske språk, men jeg tror hun mener Urbanets forslag «bør…reduseres noe».  Her må mossepolitikerne kjempe for det motsatte! Hvilke andre skulle kjempe for Moss´interesser når bussplanen for hele Østfold skal diskuteres?

Min drøm er at mossepolitikerne beslutter å tenke store tanker. At de benytter makten de er tildelt, at de tør å prioritere. Kanskje tilogmed hente penger i eget kommunebudsjett «fordi mossingene fortjener bedre buss» og spe på fylkeskommunens bussbudsjett, at de er offensive og nærmest forlanger «belønningsmidler» fra staten (selv om daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (frp) avviste det i januar), og at lokalpolitikerne forlanger høyere kvalitet fra Østfold kollektivtrafikk. På vegne av folket som har valgt dem. Hvilke andre skulle kjempe for Moss´interesser?

img_11142
Bilkøene i Moss blir garantert ikke kortere i årene fremover.

Og hvorfor skulle ikke mossepolitikerne gjøre det? De har selv satt ambisiøse mål, som «nullvekstmål», grønn kommune innen 2020 og sykkelbyen Moss. Mer må til, for de konkrete handlingene har hittil ikke gitt gode nok resultater. Men Ruter i Oslo og Akershus har vist at både 80 og 60 prosent økning i bussreiser er mulig på noen år. Køene og trafikkproblemene i Moss forsvinner ikke av selv. Blant bilister er engasjementet (les: frustrasjonen) allerede enorm, de er tildels rasende over lange køer. Jeg tror faktisk politikerne har en gyllen sjanse til å gjøre en betydelig forskjell om de tillater seg å tenke stort – og løser et problem for miljøet, byen og trivselen.

Buss i Moss har stått på stedet hvil i noen år. Metrobussene har økt, de mindre rutene har gått kraftig tilbake. Etter et par års prøving og feiling er vi nå på samme antall bussreiser som før metrobussene kom. Det er rett og slett ikke bra nok i en by som vokser raskt og snart får et enormt krater av en byggeplass midt i sentrum (ny jernbane). Det er på tide å innse at buss er en stor og viktig del av løsningen, at det vil koste endel å snu et dårlig inntrykk av buss, men at det er tvingende nødvendig.

Eller så får man gi opp «nullvekstmålet» og kalle en spade for en spade.

Blir det «brukerinvolvering» i Moss?

man wears brown shirt and black shorts seats beside black street post
Photo by Isabella Mendes on Pexels.com

Hvordan tenker Moss by å involvere byens busspassasjerer og andre i diskusjonen om fremtidens busstilbud? Vil man høre folket før kommunen sender sin mening til Østfold fylkeskommune? 

I dag lanserte Sindre Westerlund Mork og Moss Venstre et forslag til nytt og bedre busstilbud. Det må applauderes – uansett innhold og kvalitet! Jeg blir glad av å se en lokalpolitiker dykke ned i tallene, se inn i fremtiden – og forsøke å snekre sammen et forslag som gir flere busspassasjer, bedre miljø og mindre køfrustrasjoner.

– Å ta buss i Moss bør koste 10 kroner dagen, 100 kroner i måneden og 1000 kroner i året, foreslår Sindre Westerlund Mork til Moss Avis.

Sindre Westerlund Mork er en lokalpolitiker som har engasjert seg. Det er veldig bra og han fortjener honnør for det.

La oss se om de andre følger opp. Involverer mossingene, f eks med folkemøter eller via sosiale medier. Hører på folket og veier argumentene. Setter noen hårete mål og definerer prinsipper for fremtidens buss i Moss.

Selv har jeg ikke tenkt å bruke fritiden min på å lage forslag til bussruter. Det finnes flinke fagfolk til slikt. Men prinsipper (som «gratis å bruke», «førerløse matebusser» og «høy kvalitet») og målsettinger (som «dobling i passasjerantallet innen 2020») bør overlates til folket og deres folkevalgte. Grip sjansen – den er her nå!

Formelt skal en ekspertrapport ut på høring i høst. Moss kommune er blant dem som er invitert til å si sin mening. Dette er en av de bedre mulighetene til å si fra høyt og tydelig hvor ofte, hvor tidlig og sent – og ikke minst sette et mål som Østfold kollektivtrafikk må oppfylle.

Rapporten sier at manglende opprydding over flere år, uklar prioritering og for svak innovasjonsevne er årsaker til at tilbudet er slik det er. Analysedelen i rapporten forteller at selv metrolinjene i Moss, som har 80 prosent av antall passasjerer, har et lavt belegg. Med andre ord, busstilbudet i Moss er relativt mislykket. Det har nok endel mossinger visst en stund, men det er greit å få det i en rapport også! 65 prosent av mossingene tar sjelden eller aldri en buss.

Rapporten har forslag til løsninger, liksom Moss Venstre også har fremmet. Venstre vil senke prisene kraftig. Personlig er jeg havnet over til å anse buss som «infrastruktur» på lik linje med veier og gangstier, altså kan det være «gratis» for dem som betaler skatt i kommunen. Slik man gjør det andre steder, som i Tallin.

Østfold fylkeskommune har brukt sommeren til å gjennomgå anbefalingene i rapporten og kommer med sine kommentarer og anbefalinger til samferdselskomiteen i Østfold 11. september. Rapporten vil deretter sendes på høring til kommunene og andre interessenter, slik at de får mulighet til å gi innspill til anbefalingene i rapporten. Det planlegges for endelig behandling i fylkestinget i desember 2018.

Da vil jeg anta Moss kommune må si sin mening senest i oktober.

Vil de spørre byens befolkning om råd og innspill? Snakke med passasjerer og ikke-passasjerer?

Vil de tenke at økt bussbruk kan bidra til å dempe trafikkproblemene når halve sentrum skal graves opp for jernbane og ny riksvei? Tør lokalpolitikerne våre å tenke nytt, modig og stort? Kanskje invitere noen byer som har lyktes og høre hva de gjorde?

Rapportens forslag til løsninger er i mine øyne mer å anse som justeringer. Jeg tror ikke forslagene vil medføre betydelig vekst, men kanskje sikre status quo. Det er ikke godt nok, for naturen eller for folks helse og velvære.

PS! Visste du at Gimleveien har fått et nytt, flott busskur. For moro skyld nærmest. For få, om noen busser stopper der…! Snakk om koordinering mellom Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune!

Buss på tomgang i Moss – snart må du si fra!

Moss står på stedet hvil når det gjelder busstrafikk. Tallene for 2017 er marginalt bedre, etter et par år med katastrofal tilbakegang på grunn av metrobussomleggingen.

Ikke la deg lure av at bussene i Moss fraktet 4,8 prosent flere passasjerer i 2017 enn året før. For 880 067 passasjerer er kun 0,8 prosent bedre enn i 2014, året før lokalbussene ble nedprioritert til fordel for de nye metrobusslinjene.

Til sammenligning: Ruter i Oslo økte med 5,9 prosent i fjor – og les dette nøye: «Siden Ruter ble etablert i 2007, har befolkningen har økt med 20 prosent. I den samme perioden er det 80 prosent flere kollektivreiser i Akershus og 60 prosent flere i Oslo. Biltrafikken inn til hovedstaden er tilbake på 2007-nivå.»

Økningen i Moss på 4,8 prosent er heller ikke imponerende når gjennomsnittet for Norge er 7,9 prosent (SSB). Verken Moss – eller Østfold – har veldig mye å skryte av med andre ord. Men Ruter viser at det går an å snu utviklingen!

Lys i mørke: Snart får du muligheten til å si din mening om busstilbudet i Moss. Om noen uker, 5 juni, legges det frem en rapport. Gi fylkespolitikerne beskjed. Gi Moss kommunes politikere – som har nullvekst i personbiltrafikken som mål – beskjed. Gi familie og venner beskjed om å si fra. Eller vent på mirakler!

Fylkeskommunen vil da be Moss kommune gjøre rapporten kjent og invitere byens innbyggere til å gi innspill. Rapporten sendes på en formell høring til kommunen i september 2018. Fylkeskommunen anbefaler videre at resultatene fra høringsrunden behandles politisk og at høringsinnspillene og resultatet fra den politiske behandlingen
oversendes fylkeskommunen innen en gitt høringsfrist i oktober 2018.

Fylkeskommunen vurderer innspillene sammen med rapporten og dette blir lagt til
grunn for endelig rutetilbud.

– Det viktigste må jo være at bussen går der folk bor, sa Sindre Westerlund Mork (V) i 2016 da han som leder for samferdselsutvalget i Moss tok selvkritikk for at politikerne ikke hadde fokus på kuttet i byrutene.

Tenk deg trafikkaoset de neste årene i sentrum når nye toglinjer skal bygges. Tenk deg for en mulighet for politikerne til å forberede et alle tiders kollektivløft. Tenk deg at du faktisk lot være å si fra når du hadde muligheten!

PS! Entusiastene er få, men ivrige. Følg på Facebook «Bedre busstilbud i Moss nå!»2018 FB Bedre busstilbud i Moss

På tide å vurdere gratis buss, Moss?

Tallinn førerløs buss
Tallinn har gratis buss, trikk og tog for sine innbyggere – og i år startet de også forsøk med førerløs buss på en rute.

Sist helg så jeg det med egne øyne: Gratis busser til innbyggerne. Dyrt? Ifølge byen Tallinn blir det stort overskudd, flere innbyggere og redusert biltrafikk. 

Er det på tide for Moss å tenke helt nytt? Bli Norges første by med gratis kollektivtransport? I Tallinn legger man ikke skjul på at man også håpet at folket ville like lokalpolitikerne bedre da man fra 2013 innførte gratis buss, trikk og tog.

I Moss gjør det neppe noen ting om folket blir sjarmert, biltrafikken i sentrum går ned, luftforensningen reduseres og skatteinntektene øker. Eller?

Jeg, som var på jobbreise der forrige uke, måtte betale 2 euro da jeg tok buss fra sentrum til flyplassen. Mens registrerte innbyggere alltid får gratis tur. Fra 6 til 23 er det kollektivtransport. Jeg synes det var mer enn nok personbiler i Tallinn, bussene til tross. Men ifølge myndighetene var gratis buss nødvendig fordi det ikke var plass til flere biler i sentrum.

Jeg var ikke klar over at den estiske hovedstaden også tester ut førerløse busser. Så med egne øyne har jeg fortsatt til gode å se førerløse busser i aksjon. Men det er vel bare å gratulere Tallinn med å være kjapp på ballen! Og håpe at Moss snart kan teste lignende. På «min» rute ville det utvilsomt være mer riktig med en liten førerløs sak enn den store bussen som kjører der nå.

Hva risikerer Moss by på å forsøke? Og hvordan sikrer man inntekter til lønn, busser og markedsføring? I Tallinn går 1000 euro av hver innbyggers inntektsskatt til kollektivselskapet. Innbyggertallet økte vesentlig da bussene ble gratis, så totalt har skatteinntektene til byen gått til værs. Samlet mener byen å ha et overskudd på 20 millioner euro per år.

Ifølge The Guardian har en kinesisk millionby (14 -!fjorten!- millioner innbyggere) begynt å snuse på ideen. Det samme har den rumenske hovedstaden Bucuresti. Kiruna og Övertårneå  i Sverige har også gratis kollektivtransport. I Övertårneå økte andelen voksne som kjørte kollektiv fra 1 prosent til 5 prosent av befolkningen. Også et 20-talls byer i USA har tilsvarende ordning. Så hvor lenge må vi vente på at en norsk by gjør det samme? Slett ikke umulig at det kommer – og er da ikke Moss et sted som bør vurdere dette?

Urbanet Analyse gjennomførte en analyse for å se på muligheten for å innføre gratis kollektivtrafikk i Oslo. De mente da at gratis kollektivtransport ville kunne gi ca. 60 prosent flere reiser på et allerede overfylt kollektivnett. Urbanet mener likevel at dette ville bli for dyrt og egentlig uholdbart. Dette skrev Aftenposten i 2012. Det var før Tallinn, før Kina og Romania vurderer å følge etter – og før biogassbusser, førerløse busser og bildeling var et reelt alternativ. 

Personlig har jeg lenge vært skeptisk til gratis kollektivtransport som tiltak. I Østfold har man satt nullvekstmål, dvs at kollektivtrafikk, gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i de større byområdene. Jeg har tidligere etterlyst hvor sterk veksten i buss og gåing må være i Moss for å ta unna persontransportveksten, ingen har gitt svar. Men såvidt jeg forstår må det en vekst på 115 prosent i Nedre Glomma-regionen for å klare det. Det er så mye som kreves for å oppnå nullvekst at jeg ikke har tro på at generell oppgradering og utvikling er nok. I et sånt perspektiv er jeg, fortsatt tvilende, mer åpen for gratistilbudet.

Moss har flere utfordringer: Køer, folke- og trafikkvekst, dårlige trafikale løsninger (vei/bane/bro f eks), for liten kollektivtransportandel (nedgang fra 2014) og til tider for høy luftforensning. Hvor lenge tror vi at vi kan fortsette slik? Selv ikke gratis buss vil løse f eks luftforurensning, men jeg er sikrere enn før på at tiltak som er såpass radikale må til for å få en endring som er stor nok til å monne. Verken riksvei 19 eller ny jernbanestasjon, uansett plassering eller kvalitet, vil løse utfordringene alene.

Buss for bil-til-tog-pendlerne

IMG_3432
270 p-plasser på Moss stasjon. 540 biler gjennom rundkjøringen ved Kanalen og/eller sentrum hver arbeidsdag. Hvordan kan politikerne få flere til å ta buss? (Foto: Jørn Johansen)

Busstrafikken i Moss vil øke med 7 prosent om 135 togpendlere fikk busstilbud og lot bilen stå hjemme.

Regnestykket er som følger:

Moss stasjon har 270 p-plasser.  Disse er stort sett belagt hver dag, det vet alle togpendlere. La oss si at Østfold Kollektivtrafikk klarte å komme opp med et bedre tilbud slik at 50 prosent av bilførerne tok buss istedet.

Med 230 arbeidsdager per år og tur-retur ville det gitt 62 000 flere solgte bussbilletter. Dette ville tilsvare cirka 7 prosent økning på årsbasis i Moss.

I stedet gikk antallet busspassasjerer ned med -5 prosent fra 2014 til 2015, som er før/etter innføring av Metrobussene og kutt i servicerutene).

Hva må i så fall til? 3-4 nye busser hver morgen og ettermiddag skulle vel i teorien dekke behovet. Ville det samfunnsøkonomisk lønne seg? Politikerne våre får regne på det.

La oss tenke oss at hver bilist idag har 1,5 kilometers reise til Moss stasjon. Om halvparten kjørte buss istedet, ville byen bli spart for 186 000 kilometre med personbiltrafikk på ett år. Om jeg har forstått og regnet riktig, basert på denne tabellen, ville Moss by bli spart for 42 tonn co2-utslipp i året.

For ikke å snakke om 135 færre biler som skal gjennom rundkjøringen ved Kanalen og/eller gjennom byen hver morgen og ettermiddag. Rekken av biler ville vel tilsvare en kø på hele strekningen fra Rådhuset og opp til Hoppern eller så? Andre får regne på det!

Du må gjerne doble tallene, dobbelt så god effekt nemlig om alle bil-til-tog-pendlerne tok bussen. Dette var en lek med tall, men tenk om….

Gå for buss (som i «buss for tog»)

IMG_3305 (1)

Lørdag opplevde jeg to ting i Moss: Buss for tog (temmelig vanlig) – og gå for buss (veldig uvant)! 

Lørdag kl. 12:50: Bussen går fra holdeplassen rett utenfor boligen min. Jeg skal til Øre Villa kro på den andre siden av byen. Enklere start på reisen finnes ikke! Men så: Østfold Kollektivtrafikk-appen anbefaler meg å gå av halvveis (på Kransen for lokalkjente) og gå derfra (1,7 km). Bussturen tar 10 minutter, gåturen 20, ifølge appen. Hele ruten er 4,6 km og ifølge Google Maps vil det ta like lang tid å gå (56 minutter) som å ta kollektivtrafikk. Med personbil tar det 10 minutter, sier Google Maps.

Lørdag kl. 16:50: To fotballkamper senere (Liverpool – ManU og Moss FK -Kråkerøy) vil jeg hjem. Ingen buss går fra Melløs til sentrum (jeg tror faktisk ikke det går lokalbuss forbi der en lørdag ettermiddag). Så jeg går til stasjonen (1,6 km), rekker en buss, sitter på en drøy kilometer og går av i Tronvikveien ved Extra (i bussen står det Helgerødgata Rimi på digital skjerm, men de mener det samme) og går hjem igjen (1,4 km).

Lørdag kl. 18:08: Buss for tog til Oslo. Ingen buss tilgjengelig fra boligen til stasjonen selvsagt, så jeg syklet dit (3 km).

I et folkehelseperspektiv er det strålende; jeg gikk  4,9 km i pent vær (heldigvis!). Og fikk syklet attpåtil. Men jeg synes ikke busstilbudet er attraktivt, langt mindre sjarmerende. Hva synes du?

«Gå for buss» er sunt og morsomt på en solskinnsdag som lørdag. «Gå for buss» er et konkret resultat av et for svakt kollektivtilbud. «Gå for buss», selv om det var uvant for meg, er en planlagt, permanent faktor i kollektivtilbudet som våre folkevalgte mener vi fortjener, mens «buss for tog» er en midlertid ordning for å gi oss noe bedre senere.  IMG_3305

6 smårare ting om buss

La meg presisere: Jeg har ikke lett med lys og lykte etter feil. Jeg har kun ramset opp dem jeg fant på min bussvei. Kanskje er det like ille eller verre på Ekholt, Kambo eller Tronvik? Eller andre steder i Østfold? Skriv gjerne i kommentarfeltet om du har eksempler. 

fil-26-02-2017-14-08-31
416 går til Orkerød, sier oppslaget. Ingen vits å fortelle folket at 416 deretter går videre til Moss sentrum?

Feil 1: Rutetabell i Per Sivles vei på Jeløy forteller at bussen går til Orkerød (Ole O. Lians gate). Punktum. Alle som velger å ta bussen, vil imidlertid fort finne ut at bussen går videre til Moss sentrum. Les mer «6 smårare ting om buss»